“6 ἐν τάξει, (6) θύσατε τὸ πάσχα, καὶ τὰς θυσίας ἑτοιμάσατε τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν, καὶ ποιήσατε τὸ πάσχα κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ κυρίου τὸ δοθὲν τῷ Μωυσῇ.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/Esd A 1:6 via the Logos Bible Android app.

Advertisements