“39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα
SUPPORT δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν”

https://ref.ly/r/ldgnt/Ro8.39 via the Logos Bible Android app.