“8 ὅτι ἐξείλατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου,
τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀπὸ δακρύων,
καὶ τοὺς πόδας μου ἀπὸ ὀλισθήματος.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/Ps114.8 via the Logos Bible Android app.

Advertisements