“9 μὴ παραδῷς με, Κύριε, ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας μου ἁμαρτωλῷ·
διελογίσαντο κατʼ ἐμοῦ, μὴ ἐγκαταλίπῃς με, ⌜μή ποτε⌝ ὑψωθῶσιν.
διάψαλμα.”

https://ref.ly/r/otgrksweteinttxt/Ps139.9 via the Logos Bible Android app.