“ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν
ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου
σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς
ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn1.42 via the Logos Bible Android app.