“Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν
καὶ εὑρίσκει Φίλιππον
καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
Ἀκολούθει μοι ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn1.43 via the Logos Bible Android app.