“ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις
μείζω τούτων ὄψῃ ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn1.50 via the Logos Bible Android app.