“καὶ λέγει αὐτῷ
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὄψεσθε
τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα
καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn1.51 via the Logos Bible Android app.