“καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει διʼ ἐμέ ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn6.57 via the Logos Bible Android app.