“οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς
οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον
ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn6.58 via the Logos Bible Android app.