“εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ
ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
εἶπεν αὐτοῖς
Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn6.61 via the Logos Bible Android app.