“τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν
ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν
τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Jn6.63 via the Logos Bible Android app.