21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον,* καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.

22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου·* ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.*

*23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ* φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.*

*24 Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ.*

 *25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ.* εἰ τὸν οἰκοδεσπότηνΒεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺςαὐτοῦ.

NA28 Apparatus

21  επαναστησεται B Δ 700

23  αλλην C D K L N Γ Δ Θ 0171vid565579700l 2211 𝔪Cl

¦ txt א B W ƒ1.13 338921424Or Thret

 καν (εαν δε D 0171vid h k) εν τη αλλη διωκουσιν (εκδιωξουσιν 0171vidυμας φευγετε εις την αλλην D 0171vid it vgmss sys

¦ καν εκ ταυτης εκδιωξουσιν (διωκωσιν Θυμας φευγετε εις την ετεραν L Θ

¦ καν εκ ταυτης διωκωσιν υμας φευγετε εις την αλλην ƒ1.13 565Orpt

° B D

 ου א2

¦  א* B

¦ txt C D K L N W Γ Δ Θ ƒ1.13 335655797008921424. l 2211 𝔪

24  αυτου א W ƒ13 1424l 2211 sy co

25  τω οικοδεσποτη B*

 Βεεζεβουλ א B

¦ Beelzebub c (ff1vg sy

¦ txt (𝔓110C D K L N W Γ Δ Θ ƒ1.13 335655797008921424l 2211 𝔪 it coCyp

 επεκαλεσαντο א* L N

¦ εκαλεσαν Θ 0171 ƒ1 7001424 pm

¦ καλουσιν D

 τοις οικιακοις B*

NET Translation w/Notes

10:21 “Brother40 will hand over brother to death, and a father his child. Children will rise against41 parents and have them put to death.

10:22 And you will be hated by everyone because of my name. But the one who endures to the end will be saved.

10:23 Whenever42 they persecute you in one place,43 flee to another. I tell you the truth,44 you will not finish going through all the towns45 of Israel before the Son of Man comes.

10:24 “A disciple is not greater than his teacher, nor a slave46 greater than his master.

10:25 It is enough for the disciple to become like his teacher, and the slave like his master. If they have called the head of the house ‘Beelzebul,’ how much more will they defame the members of his household!

Notes for 10:21

 

40 tn Here δέ (de) has not been translated.

41 tn Or “will rebel against.”

 

Notes for 10:23

 

42 tn Here δέ (de) has not been translated.

43 tn The Greek word here is πόλις (polis), which can mean either “town” or “city.”

44 tn Grk “For truly (ἀμήνamēn) I say to you.” Here γάρ (gar, “for”) has not been translated.

45 tn The Greek word here is πόλις (polis), which can mean either “town” or “city.” “Town” was chosen here to emphasize the extensive nature of the disciples’ ministry. The same word is translated earlier in the verse as “place.”

 

Notes for 10:24

 

46 tn See the note on the word “slave” in 8:9.

via Logos Bible Software