“καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἔρριψαν ”

https://ref.ly/r/ldgnt/Ac27.19 via the Logos Bible Android app.