#60 Paano Magsisi sa Kasalanan?


TheologyCheck


Dapat kong ikalungkot ang aking kasalanan, mapoot at tumalikod dito. (2 Cor 7:10)

Sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam, subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan.

2 Corinthians 7:10 ABAB

Mahalagang malaman ng mga bata kung ano ang tunay na pagsisisi. Hindi ito tulad sa mga kalaro nila na humihingi ng tawad tuwing magawan ng hindi maganda tapos uulitin ulit ang parehas na kasalanan.

Dahil ang kasalanan ay hindi nakalulugod sa Diyos, ito ay dapat na magdulot ng kalungkutan sa isang makasalanan. Bukod pa dito, ang pagkapoot sa kasalanan ay dapat din taglayan ng isang taong nagsisisi dahil ito ay paglapastangan sa Diyos na umibig sa atin. Sa panghuli, kung ito ay ating kinalulungkot at kinapopootan, nararapat na ito ay ating talikuran at lumakad tungo sa kabanalan para sa kapurihan ng Diyos.

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay…

View original post 171 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s