#73 Paano naging Hari si Cristo?


TheologyCheck


Si Cristo ay namatay para sa ating kasalanan at patuloy na nananalangin para sa atin(Rom 8:34)

Sapagkat siya’y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa.

1 Co 15:25 ABAB

Ang paghahari ng Diyos ay pangkasalukuyan dahil si Kristo ay HARI ngayon. Ito ang paghahari ni Kristo. Ang pagkaharing ito ay ibinigay sa Kanya. Sa bisa ng Kanyang pagka-Diyos, Siya ang Hari ng mga hari, ngunit sa bisa ng Kanyang mga gawa, pagsunod at kamatayan ginawa Siya ng Diyos parehong Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus (Mga Gawa 2:36).

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.72.  How is Christ a king?
A.     Christ rules over us, the world and Satan, and He defends us. (1 Cor 15:25)

For he must reign until he…

View original post 82 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s