#74 Bakit mo kailangan si Cristo bilang iyong Propeta?


HERALD OF GRACE COVENANT BIBLE CHURCH OF CAVITE


Dahil ako’y likas na mangmang (Rom 3:11).

Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos.

Mga Taga-Roma 3:11 ABAB

Dahil si Cristo ang Dakilang propeta, at Siya mismo ang Salita at Anak ng Diyos, kailangan Siya ng lahat ng mga tao. Ang tao ay likas na mangmang sa kung ano ang nais ng Ama. Ibig sabihin nito, hindi natin dapat na pagkatiwalaan ang ating sariling karunungan (Kawikaan 3:5-7) at magtiwala lamang sa inihayag na Salita ng Diyos.

Dapat din nating linawin na hindi ito nangangahulugan na walang alam ang mga tao, dahil malinaw sa Bibliya na inihayag ng Diyos ang dapat nating malaman (Romans 1:18-21). Ito ay tumutukoy sa pagpili sa tahasang pagpili ng tao sa kamangmangan at paghihimagsik laban sa Diyos (Roma 8:7). Kaya napakahalaga ang pagturo sa mga bata ng Salita ng Panginoon. Ito ay makakapag-turo sa kanila tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya…

View original post 204 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s