#75 Bakit mo kailangan si Cristo bilang iyong Pari?


TheologyCheck


Dahil ako’y sumuway sa utos ng Diyos (Roma 3:23)

yamang ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos

Mga Taga-Roma 3:23 ABAB

Walang matuwid kahit isa. ‘Yan ang malinaw at matibay na patotoo ng Banal na Kasulatan tungkol sa lahat ng tao. Lahat ay sumuway sa Diyos, at lahat ay nahaharap sa matuwid Niyang paghatol. Dahil dito, hindi natin kayang tuparin ang kautusan ng Diyos, at hindi rin natin kayang bayaran ang ating utang dahil sa ating mga kasalanan.

Ito ay nagpapakita lamang na kailangan natin si Hesus bilang Pari. Siya lamang ang nabuhay ng matuwid at nakatupad ng hinihingi ng kautusan. Siya lamang ang nakapagbayad ng ating utang sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang dugo. Kailangan natin Siya hanggang ngayon sa pagharap natin sa Diyos Ama. Kung wala Siya, wala nang ibang tagapamagitan ang sapat para sa ating mga makasalanan at sa Diyos na banal.

Sa…

View original post 182 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s