Matthew 5:13


“Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι ἁλισθήσεται εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ” https://ref.ly/r/ldgnt/Mt5.13 via the Logos Bible Android app.

Talmidim Greek Verse of the Day Matthew 5:17 LDGNT


For readers of Greek or anyone learning Biblical Greek, please feel free to translate and/or comment.

Matthew 5:17 (LDGNT)


17Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι

Comment from the Faithlife Study Bible:

5:17 to fulfill The Greek word used here, plēroō, refers in this instance to carrying something out. Matthew is saying that Jesus performed or upheld that which was required by the law and met the expectations of the predictions about Him in the writings of the prophets. In Him, the Law and the Prophets reached their fullest expression (e.g., 1:22; 2:15, 17, 23).

Barry, J. D., Mangum, D., Brown, D. R., Heiser, M. S., Custis, M., Ritzema, E., … Bomar, D. (2012, 2016). Faithlife Study Bible (Mt 5:17). Bellingham, WA: Lexham Press.

Faithlife Verse of the Day


Quote Image
Matthew 28:6 NET

28:6 He is not here, for he has been raised,7 just as he said. Come and see the place where he8 was lying.
Read more
7
tn The verb here is passive (ἠγέρθη, ēgerthē). This “divine passive” (see ExSyn 437–38) points to the fact that Jesus was raised by God.
8
tc Expansions on the text, especially when the Lord is the subject, are a common scribal activity. In this instance, since the subject is embedded in the verb, three major variants have emerged to make the subject explicit: ὁ κύριος (ho kurios, “the Lord”; A C D L W 0148 f1, 13 𝔐 lat), τὸ σῶμα τοῦ κυρίου (to sōma tou kuriou, “the body of the Lord”; 1424 pc), and ὁ Ἰησοῦς (ho Iēsous, “Jesus”; Φ). The reading with no explicit subject, however, is superior on both internal and external grounds, being supported by א B Θ 33 892* pc co.

Matthew 5:6 (LDGNT) Greek Verse of the Day


Matthew 5:6 (LDGNT)


6μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται

Notation from the Faithlife Study Bible.

5:6 ones who hunger and thirst for righteousness A metaphor for moral uprightness. This may be an allusion to Psa 37:12–17 (compare note on Matt 5:5), which speaks of a time when oppressors will be no more. This line expresses a deep desire both for personal righteousness and for a world characterized by God’s righteousness (or justice).

This phrase has no exact OT parallel, but Job 15:16 contains the reverse: “one who is abominable and corrupt, a man who drinks injustice like water.” It implies that those who observe God’s commandments should do so not out of resignation, but out of a fundamental desire. Due to widespread poverty, many of those listening to Jesus were probably hungry and thirsty in a literal sense.

Barry, J. D., Mangum, D., Brown, D. R., Heiser, M. S., Custis, M., Ritzema, E., … Bomar, D. (2012, 2016). Faithlife Study Bible (Mt 5:6). Bellingham, WA: Lexham Press.

Faithlife Verse of the Day


Quote Image

Proverbs 1:7 NET

Introduction to the Theme of the Book

1:7 Fearing the Lord38 is the beginning39 of moral knowledge,40

but41 fools42 despise43 wisdom and instruction.44

Read more

38tn Heb “fear of the Lord.” The expression יְהוָה יִרְאַת (yir’at yéhvah, “fear of Yahweh”) is a genitive-construct in which יְהוָה (“the Lord”) functions as an objective genitive: He is the object of fear. The term יָרַא (yara’) is the common word for fear in the OT and has a basic three-fold range of meanings: (1) “dread; terror” (Deut 1:29Jonah 1:10), (2) “to stand in awe” (1 Kgs 3:28), (3) “to revere; to respect” (Lev 19:3). With the Lord as the object, it captures the polar opposites of shrinking back in fear and drawing close in awe and adoration. Both categories of meaning appear in Exod 20:20 (where the Lord descended upon Sinai amidst geophysical convulsions); Moses encouraged the Israelites to not be afraid of God arbitrarily striking them dead for no reason (“Do not fear!”) but informed the people that the Lord revealed himself in such a terrifying manner to scare them from sinning (“God has come only to test you and to put the fear of him in you so that you do not sin”). The fear of the Lord is expressed in reverential submission to his will—the characteristic of true worship. The fear of the Lord is the foundation for wisdom (9:10) and the discipline leading to wisdom (15:33). It is expressed in hatred of evil (8:13) and avoidance of sin (16:6), and so results in prolonged life (10:2719:23).
39tn The noun רֵאשִׁית (re’shit) has a two-fold range of meaning (BDB 912 s.v.): (1) “beginning” = first step in a course of action (e.g., Ps 111:10Prov 17:14Mic 1:13) or (2) “chief thing” as the principal aspect of something (e.g., Prov 4:7). So fearing the Lord is either (1) the first step in acquiring moral knowledge or (2) the most important aspect of moral knowledge. The first option is preferred because 1:2–6 focuses on the acquisition of wisdom.
40tn Heb “knowledge.” The noun דָּעַת (da’at, “knowledge”) refers to experiential knowledge, not just cognitive knowledge, including the intellectual assimilation and practical application (BDB 394 s.v.). It is used in parallelism to מוּסָר (musar, “instruction, discipline”) and חָכְמָה (khokhmah, “wisdom, moral skill”).
41tn The conjunction “but” does not appear in the Hebrew text, but is implied by the antithetical parallelism. It is supplied in the translation for clarity.
42tn The term אֱוִיל (’evil, “fool”) refers to a person characterized by moral folly (BDB 17 s.v.). Fools lack understanding (10:21), do not store up knowledge (10:14), fail to attain wisdom (24:7), and refuse correction (15:527:22). They are arrogant (26:5), talk loosely (14:3) and are contentious (20:3). They might have mental intelligence but they are morally foolish. In sum, they are stubborn and “thick-brained” (J. H. Greenstone, Proverbs, 6).
43tn The verb of בָּזָה (bazah, “despise”) means to treat things of value with contempt, as if they were worthless (BDB 102 s.v.). The classic example is Esau who despised his birthright and sold it for lentil stew (Gen 25:34). The perfect tense of this verb may be classified as characteristic perfect (what they have done and currently do) or gnomic perfect (what they always do in past, present and future). The latter is preferred; this describes a trait of fools, and elsewhere the book says that fools do not change.
44sn Hebrew word order is emphatic here. Normal word order is: verb + subject + direct object. Here it is: direct object + subject + verb (“wisdom and instruction fools despise”).

Gone In 60 Seconds: Impeaching Every Atheist Assertion — Robert Clifton Robinson


In the past 46 years I have conducted over a thousand debates with atheists concerning the evidence that proves the New Testament is reliable. To the present day, every assertion presented by atheists, are the same errors I have heard repeated for the past four decades. The reason this is true is that all atheists […]

Gone In 60 Seconds: Impeaching Every Atheist Assertion — Robert Clifton Robinson

ARMAGEDDON Is Not A Battle Fought Where You’ve Been Taught | Dr. Mike Heiser


• So, Armageddon must be a battle at Megiddo, Mount Megiddo.

Ok, we have been taught this for centuries, it’s bogus. And all you need to do is go to Megiddo. There’s no mountain there. Har mageddon is the Mount of Assembly, it is not Megiddo. Armageddon will not be fought at Megiddo it will be fought over Jerusalem. Why? Because that’s the cosmic mountain and it’s the cosmic north. It’s the place where God is. And not only that, but it’s the place of the Divine Council. Armageddon is more than just a military engagement. It is a cosmic war.

It is a war, as the Dead Sea Scroll War Scroll would put the phrase «it is a war of gods and men.» And the description Har mageddon, Mount of assembly captures all that in just two words, in one phrase. Check it out! Are YOU ready for a paradigm shift in the way you study theology and see the Scriptures? Are YOU prepared to recover the supernatural worldview of the Bible? If you want to have access to the complete lesson, make sure to sign up for the upcoming UNSEEN REALM 101 and 102 Course beginning soon at The Awakening School of Theology & Ministry!

Learn more here: https://awakeningschooloftheology.com/