Lexham Greek NT Mark 4: 15-20 Short Study


Mark 5:15–20 (LDGNT):

15 καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα καὶ ἐφοβήθησαν

16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων

17 καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν

18 καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετʼ αὐτοῦ ᾖ

19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σοὺς καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε

20 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ πάντες ἐθαύμαζον

Runge, S. E. (2008–2014). The Lexham Discourse Greek New Testament (Mk 5:15–20). Lexham Press.

Lexham English Bible Translation

CROSS REFERENCES

Matthew 4:24 | So a report about him spread throughout Syria. People brought to him all who suffered with various illnesses and afflictions, those who had seizures, paralytics, and those possessed by demons, and he healed them.

Matthew 4:25 | And large crowds followed him from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan River.

Mark 5:9 | Jesus asked him, “What is your name?” And he said, “My name is Legion, for we are many.”

Mark 7:31 | Then Jesus went out again from the region of Tyre and came through Sidon to the Sea of Galilee in the region of the Decapolis.

Luke 8:39 | “Return to your home, and declare what God has done for you.” So he went away, proclaiming throughout the whole town what Jesus had done for him.

Expositor’s Bible Commentary

14–15 The result of the stampede and destruction of the pigs was the flight of the herdsman to “the town” (probably the chief town of the district) and “countryside” to tell what had happened (v. 14). This brought the people to the scene of the miracle. When they arrived, they could scarcely believe their eyes! The man who had been known as “crazy,” who had been so violent that he could not even be controlled by chains, they saw now sitting quietly (v. 15). Before he had roamed naked through the tombs (cf. Luke 8:27); now he was “dressed.” Before he had been possessed by powerful evil forces; now he was in his “right mind.” Calvin (2:436) makes a pointed application: “Though we are not tortured by the devil [I wonder?], yet he holds us as his slaves, till the Son of God delivers us from his tyranny. Naked, torn, and disfigured, we wander about, till he restores us to soundness of mind.” Instead of rejoicing because of the marvelous deliverance of the man from his pathetic state, the people “were afraid.” Their fear was no doubt caused by the presence of one with power to perform such a miracle.

16–17 When those who had been eyewitnesses to the event reported what had happened (v. 16), both to the man and to the pigs, the people decided it was time for Jesus to leave their region (v. 17). In fact, they pleaded with him to leave. Why? They were afraid (v. 15). They recognized that a mighty force was at work in Jesus that they could neither understand nor control. If it destroyed an entire herd of pigs, might not this power strike again with even more serious consequences? Fear, ignorance, and selfishness because of the material loss through the destruction of the pigs dominated their considerations rather than compassion for the former demoniac. So they asked Jesus to leave, and he did. He does not stay where he is not wanted.

18–19 Jesus had come to the east side of the lake by boat (5:2). Now he was about to return the same way. The man who had been possessed wanted to go with him (v. 18)—a perfectly natural reaction. He was eager for Jesus’ company, for no one had ever showed him such love and compassion. But our Lord did not allow it. Instead he gave him the much more difficult task of returning home to his family to bear testimony to what Jesus in his mercy had done for him (v. 19). The command “Tell them how much the Lord has done for you” is in marked contrast to Jesus’ instructions to the cleansed leper in 1:44—“See that you don’t tell this to anyone.” This is probably because in the case of the demoniac Jesus was in Gentile territory where there would be little danger that popular messianic ideas about him might be circulated. It was in Jewish territory that this possibility was always present. Or perhaps in the case of this man, Jesus realized that the true nature of his person and mission was perceived; therefore this man could be trusted to convey to others the truth about Jesus.

20 The man obeyed without argument and began to bear testimony of what “Jesus had done for him.” The Decapolis was a league of ten originally free Greek cities located (except Scythopolis) on the east of the Sea of Galilee and the Jordan River. They had been organized on the Greek model during the Seleucid period, brought under Hasmonean control by John Hyrcanus, and liberated by the Roman general Pompey. These cities heard the testimony of the former demoniac and responded with amazement. Anderson (p. 150) says that Mark may have regarded this incident “as the inauguration of the mission to the Gentiles (whereas foreigners from beyond Jordan came to him (Mark 3:8), it is only now Jesus has moved out into their territory (cf. 5:1).”

Wessel, W. W. (1984). Mark. In F. E. Gaebelein (Ed.), The Expositor’s Bible Commentary: Matthew, Mark, Luke (Vol. 8, pp. 658–659). Zondervan Publishing House.

Wisdom Wednesday, Strength for the Journey, 051822…


Beholding Him Ministries

Finally, be strong in the Lord and the strength of His might.” Ephesians 6:10

Glory to the Lord God, the Alpha and the Omega, “who is, and who was, and who is to come,the Almighty.

Blessings today! It is Wisdom Wednesday…today, we are encouraged to keep looking to the Lord for the needed strength while we so journey through this barren land…But God! Surely, if it had not been for the Lord who was on my side. Our faith looks up to the Great God, I AM THAT I AM trusting that He will meet our need. May the Scriptures and images below encourage our hearts.

God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Psalm 46:1-3

 

View original post 180 more words

Wednesday with John – Truth Confirmed


Read and Ponder - Faith in Daily Life

John 7:45 The officers then came to the chief priests and Pharisees, who said to them, “Why did you not bring him?” 46 The officers answered, “No one ever spoke like this man!” 47 The Pharisees answered them, “Have you also been deceived? 48 Have any of the authorities or the Pharisees believed in him? 49 But this crowd that does not know the law is accursed.” 50 Nicodemus, who had gone to him before, and who was one of them, said to them, 51 “Does our law judge a man without first giving him a hearing and learning what he does?” 52 They replied, “Are you from Galilee too? Search and see that no prophet arises from Galilee.”  ESV

What is the general theme of the passage?
Pharisee [separated ones] was not a title these pietistic men had chosen for themselves.  It was a somewhat disparaging name others outside their ranks had chosen for them.

View original post 333 more words

Easter | 5th Wednesday 18 May 2022: Psalm 133; Leviticus 19:9-18; Luke 10:25-28 ~ My disciples love God and love people.


The Peanut Gallery

Easter | 5th Wednesday 18 May 2022

+ In the Name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.

Opening:

Almighty God, whom truly to know is everlasting life: Grant
us so perfectly to know your Son Jesus Christ to be the way, the
truth, and the life, that we may steadfastly follow his steps in
the way that leads to eternal glory; through Jesus Christ your
Son our Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the
Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

“‘You must love the Lord your God with all your heart,
all your soul, all your strength, and all your mind.’
And, ‘Love your neighbor as yourself.’”
(Luke 10:27)

__________

Psalms: Psalm 133Hineh Ma Tov (Psalm 133) [Live in Jerusalem] // Joshua Aaron // Messianic Worship

__________

OT Reading: Leviticus 19:9-18 (NLT)

19:9 “When you harvest…

View original post 599 more words

Mid-May 2022 Presuppositional Apologetics Links


Faithlife Verse of the Day Romans 3:23-24 w/notes


Romans 3:23–24 NET w/notes

3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God. 3:24 But they are justified29 freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus.

Read more

29tn Or “declared righteous.” Grk “being justified,” as a continuation of the preceding clause. Because of the length and complexity of the Greek sentence, a new sentence was started here in the translation.