#53 Anong uri ng buhay ang ipinamuhay ni Kristo sa mundo?


Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite


Ang buhay ng pagsunod paglilingkod, at pagdurusa.(Isa 53:3)

Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong nagdurusa, at sanay sa kalungkutan; at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak, at hindi natin siya pinahalagahan. ~ Isaiah 53:3 ABAB

Kung ating ibubuod ang buhay ni Hesus sa mundo, ito ay ang buhay ng pagsunod. Mula umpisa hanggang kamatayan, ginawa Niya ang kalooban ng Ama ng walang pagkakamali. Hindi Niya alintana ang pagdurusa sa kamay ng mga tao at sa kamay ng Ama nang pasanin Niya ang ating mga kasalanan para gawin ang kalooban ng Ama.

Ang buhay ni Hesus bilang ganap na pagsunod sa Ama nawa ay hindi lamang maging halimbawa para sa ating mga anak. Hindi natin dapat na sabihin na sila din ay sumunod. Mahalaga man ito, pero hindi ito ang pangunahing kahulugan ng buhay ni Hesus. Sila ay makasalanan, hindi nila…

View original post 248 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s